Förbundet Ju-jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-jutsu Ryu Sweden grundades 2012. Syftet var och är än idag att främja ju-jutsuns utveckling och de olika individuella aspekterna av denna kampsport.

Förbundet Ju-jutsu Ryu Sweden vill samla klubbar och utövare med olika inriktning under samma tak för att på så sätt främja alla aspekter som ryms i denna mycket gamla kampkonst.

 

Kallelse och dagordning Årsmöte

Datum: Söndag 24/3 2024
Tid: 10.00

Plats: Jönköping Kontorshotell AB, Solåsvägen 7A, Jönköping

 

Fullmaktsgranskning kl. 09.40-09.55

Dagordning

1. Mötets öppnande

 1. Upprop, fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet
 2. Fråga om mötet är behörigen utlyst
 3. Val av ordförande vid mötet
 4. Val av sekreterare vid mötet
 5. Val av två justeringsmän att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll, samt val av två rösträknare (kan även vara samma som justeringsmännen, om antalet deltagande föreningar vid stämman understiger tio till antalet)
 6. Godkännande av dagordningen
 7. Föredragande av verksamhetsberättelse
 8. Föredragande av ekonomiska förvaltningsberättelsen
 9. Revisionernas berättelse
 10. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen
 11. Behandling av ärenden, som förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman (propositioner)
 12. Behandling av motioner som i stadgeenlig tid, enligt 3 kap 7 § inkommit till förbundsstyrelsen. Till motionen skall ha fogats ett yttrande från förbundsstyrelsen
 13. Fastställande av verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår
 14. Fastställande av årsavgift per medlem till förbundet för nästkommande verksamhetsår
 15. Fastställande av eventuella extra avgifter för innevarande verksamhetsår
 16. Fastställande av eventuella styrelsearvoden
 17. Fastställande av budget för innevarande verksamhetsår
 18. Val av ordförande i Förbundet för en tid av två år
 19. Val av lägst tre och högst fem övriga ledamöter i förbundsstyrelsen, varav lägst två ledamöter skall väljas för en tid av två år, samt lägst en och högst två suppleanter för en tid av ett år. (Valberedningen presenterar sitt förslag).
  21. Val av ordförande i valberedningen samt två övriga ledamöter
 20. Val av minst en, högst två revisorer.
 21. Val av stilchef för en tid av tre år, samt val av biträdande stilchef för en tid av ett år.
  24. Mötets avslutande

Handlingar till mötet erhålls via styrelsen